Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla (SYA7), Laurea Leppävaara (2023)

 • Eettinen toiminta ja päätöksenteko A9460-3006 01.01.2022-31.07.20225op(SYA722KJ)+

  Opiskelija osaa
  - tunnistaa ja reflektoida omia ja työyhteisön asenteita ja arvoja
  - tunnistaa ja analysoida eettisiä ongelmia moniammatillisessa yhteistyössä, lähijohtamisessa ja organisaation kehittämisessä
  - ratkaista eettisiä ongelmia ammattialan arvoja ja eettisiä teorioita hyödyntäen
  - perustella eettisiä ratkaisujaan osana ammatillista päätöksentekoa ja johtamista
  - ajaa potilaan tai asiakkaan oikeuksia
  - käynnistää toimenpiteitä eettisen toimintakulttuurin kehittämiseksi

  Soile Juujärvi

  Lähiopetus

  Juujärvi, S,, Myyry, L. & Pesso, K. (2007, 2011). Eeettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki:Tammi. (Saatavilla Laurean kirjastoista)

  Ammattiettiset ohjeet:
  Sosiaalialan ammattihenkilöstön eettiset ohjeet (2017)
  http://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/
  Sairaanhoitajien eettiset ohjeet
  https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/kollegiaalisuus-ja-ammattietiikka/

  Fysioterapeuttien eettiset ohjeet
  https://www.wcpt.org/policy/ps-ethical-responsibilities
  Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) julkaisut http://etene.fi/julkaisut

  Lisäkirjallisuutta:
  Sosiaaliset oikeudet: näkökulmia perustaan ja toteutumiseen (2017). Nykänen, E. (toim.) Helsinki: THL. E-kirja Laurean kirjastossa.

  Muu erikseen ilmoitettava kirjallisuus

  OPETUS TOTEUTETAAN KOKONAAN VERKKO-OPETUKSENA KORONATILANTEEN VUOKSI

  Opintojakso koostuu lähi-opetuksesta, verkkoluennosta, välitehtävistä ja pienryhmäkeskusteluista Canvas-oppimisalustalla ryhmän laatiman aikataulun mukaisesti. Opetuksessa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta keskeisiä eettisiä lähestymistapoja ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia.

  Opiskelija tuo vuorollaan verkkokeskusteluun eettisen ongelman, josta keskustellaan lähiopetuksen ja kirjallisuuden aineistojen pohjalta. Verkkokeskustelua hyödynnetään opintojakson kirjallisessa tehtävässä.

  Arviointi perustuu aktiivisuuteen lähiopetuksessa, verkkokeskusteluissa ja kirjalliseen tehtävään.

  Suomi

  01.01.2022 - 31.07.2022

  29.11.2021 - 05.12.2021

  • 5 op
  • SYA722KJ

  21 - 40

  Soile Juujärvi

  Juujärvi ym. (2008, 2011) "Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa" on opintojakson käsikirja. Opiskelua auttaa orientoiva tutustuminen lähiopetuksen aiheisiin kirjan perusteella.

  Korkeakouluyksikkö D /YAMK

  Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla (SYA7), Laurea Leppävaara

  Laurea Leppävaara

  5 op

  H-5

  Lähiopetus: katso ryhmän aikataulu

  Lähiopetus ja välitehtävät 1/3
  Verkkokeskustelu 1/3
  Itsenäinen työskentely ja kirjallinen tehtävä 1/3

  1. lähiopetus 15.1. 2022
  Eettinen toiminta ja eettinen ongelmanratkaisu
  Arvot ja ammattietiikka
  Verkkoluento 25.1. 18.00-20.00: Huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden etiikat
  2. lähiopetus 4.2. 3022
  Sosiaalietiikan teoriat
  3. lähiopetus 4.3. 2022
  Eettisen toimintakulttuurin kehittäminen
  Eettinen johtaminen

  Kirjallisen tehtävän palauttaminen 31.3.2022 mennessä

  Opiskelija ei saavuta tyydyttävän kriteerejä arvioinnin eri osa-alueilla, osallistuu riiittämättömästi verkkokeskusteluun ja välitehtävien tekemiseen tai ei palauta opintojakson kirjallista tehtävää sovitussa ajassa.

  Opiskelija tunnistaa tyypillisiä eettisiä ongelmia työyhteisössä.
  Opiskelija osaa analysoida eettisiä ongelmia asiakkaiden ja ammattilaisten
  hyvinvoinnin ja oikeuksien näkökulmasta.
  Opiskelija ymmärtää tutkitun tiedon merkityksen ja osaa käyttää ammatillisia arvoja ammatillisessa päätöksenteossa.
  Opiskelija osallistuu keskusteluun ammattialan arvoista ja eettisistä ongelmista.
  Opiskelija tekee toimenpide-ehdotuksia.

  Opiskelija tunnistaa eettisiä ongelmia jokapäiväisessa työelämässä.
  Opiskelija osaa analysoida eettisiä ongelmia työyhteisön ja johtamisen näkökulmasta.
  Opiskelija käyttää tutkittua tietoa, ammatillisia arvoja ja erilaisia eettisiä teorioita ammatillisessa päätöksenteossa.
  Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun ammattialan arvoista ja eettisistä ongelmista.
  Opiskelija tekee perusteltuja kehittämisehdotuksia työelämän käytänteiden parantamiseksi.

  Opiskelija tunnistaa eettisiä ongelmia epäselvissä työelämän tilanteissa.
  Opiskelija analysoi eettisiä ongelmia yhteiskunnallisesta perspektiivistä. Hän muodostaa ja hallitsee tutkittuun tietoon, ammatillisiin arvoihin ja eettisiin teorioihin perustuvan näkemyksen.
  Opiskelija käynnistää aktiivisesti keskustelua ja ammattialan arvoista ja eettisistä ongelmista.
  Opiskelija käynnistää perusteltuja työelämän kehittämistoimenpiteitä.

 • Opinnäytetyö A9540-3003 01.01.2022-31.12.202230op(SYA722KJ)+

  Opiskelija osaa
  - tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä
  - soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
  - soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä
  - valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
  - toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
  - hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
  - tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

  (Video) Helmi Kallio - YAMK-opiskelija, voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla

  Lähiopetus

  Suomi

  01.01.2022 - 31.12.2022

  29.11.2021 - 05.12.2021

  • 30 op
  • SYA722KJ

  21 - 40

  Korkeakouluyksikkö D /YAMK

  Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla (SYA7), Laurea Leppävaara

  Laurea Leppävaara

  30 op

  Hyväksytty/Hylätty

 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta A9461-3003 01.01.2022-31.07.20225op(SYA722KJ)+

  Opiskelija osaa
  - perustella tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkitystä työelämän kehittämisessä
  - valita relevantin lähestymistavan tutkimus- ja kehittämistyölle
  - valita tutkimus- ja kehittämistyönsä kannalta mielekkäät menetelmät
  - rakentaa tutkittuun tietoon perustuvan viitekehyksen opinnäytetyölle
  - arvioida tutkimus- ja kehittämistyön luotettavuutta ja eettisyyttä

  Kristiina Helminen

  Etäopetus

  Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/
  Aaltola, J., Laajalahti, A. & Valli, R. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. (E-kirja Laurean Finnassa)
  Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. (E-kirja Laurean Finnassa)
  Juuti, P. & Puusa, A. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. (E-kirja Laurean Finnassa)
  Kylmä, J. & Juvakka, T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. (E-kirja Laurean Finnassa)
  Salminen, A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus?: johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. (E-kirja Laurean Finnassa)
  Salonen, K. 2013. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-hemkilöstölle. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522163738.pdf
  Salonen, K., Eloranta, S., Hautala, T. & Kinos, S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf
  Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta: näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-7732-4
  Tuomi, J. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. (E-kirja Laurean Finnassa)

  Opintojakso sisältää kolme Zoomissa toteutettavaa lähiopetuspäivää:
  lauantai 5.3. (klo 9-15), lauantai 2.4. (klo 9-15) ja perjantai 6.5. (klo 9-15).
  Opiskelijat tuottavat opintojakson aikana opinnäytetyössä hyödynnettävän kehittämisen suunnitelman.

  Arviointikriteerit:

  Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
  -luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
  -ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
  -tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
  -viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

  Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
  -hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
  -käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
  -ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
  -luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
  -viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

  Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
  -hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
  -käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
  -ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
  -tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
  -viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

  Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa.

  Suomi

  01.01.2022 - 31.07.2022

  29.11.2021 - 05.12.2021

  • 5 op
  • SYA722KJ

  21 - 40

  Kristiina Helminen

  Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

  Korkeakouluyksikkö D /YAMK

  Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla (SYA7), Laurea Leppävaara

  (Video) Kokemuksia Laureasta: Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

  Laurea Leppävaara

  5 op

  5 op

  H-5

  Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

  Opintojakson aikana opiskelijat työstävät työelämälähtöisen kehittämissuunnitelman.

  Opintojakson Canvas avautuu tiistaina 1.3.2022 klo 12.
  Zoomissa toteutettavat lähiopetukset ovat:
  Lauantai 5.3. klo 9-15
  Lauantai 2.4. klo 9-15
  Perjantaina 6.5. klo 9-15
  Ennen kolmatta lähiopetuspäivää Zoomissa opiskelijat valmistautuvat esittämään suunnitelmansa sekä vertaisarvioimaan toisen opiskelijan työn.
  Opintojakson viimeistelty kehittämistehtävä palautetaan viimeistään tiistaina 10.5.2022 klo 23.59.

  Opintojaksolla käytetään sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimuslähteitä.

  Opintojakso on 5 op = 133,5h opiskelijan työtä (Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä)

  Opintojakso sisältää osiot tutkimuksellisen kehittämisen menetelmistä, kehittämissuunnitelman tekemisestä ja niiden soveltamisesta opinnäytetyössä.

 • Verkkovälitteisen asiakastyön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla SY00BR44-3002 01.01.2022-31.07.20225op(SYA722KJ)+

  Opiskelija osaa
  - kehittää voimavaraistavaa verkkovälitteistä asiakas- ja esimiestyötä sosiaali- ja terveysalalla
  - edistää työntekijöiden työhyvinvointia sosiaali- ja terveysalan digitaalisissa ympäristöissä

  Outi Ahonen

  Lähiopetus

  Tässä on alustavaa ajankohtaismateriaalia, johon on keskeistä perehtyä. Tarkempi kirjallisuus löytyy opintojakson Canvas ympäristöstä.

  - DigiIN-hankkeen politiikkasuositukset toimista mitä olisi hyvä tehdä digitaalisen eriarvoisuuden vähentämiseksi. Suosituksiin DigiIN hanke on koonnut yhdeksän toimenpidettä, joilla voidaan parantaa digipalveluiden yhtäläistä saavutettavuutta, turvallisuutta, laatua ja asiakaslähtöisyyttä. Alla linkit uutiseen asiasta ja itse julkaisuun.
  Uutinen: https://thl.fi/fi/-/digipalveluiden-kaytto-on-monelle-vaikeaa-tutkijat-ehdottavat-useita-toimia-palveluista-syrjaan-jaamisen-ehkaisemiseksi
  Julkaisu: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-811-8

  - Terveydenhuollon tiedonhallinnan lainsäädäntöön perehtyminen: https://stm.fi/asiakas-potilastietojen-hallinta
  - Sote-tieto hyötykäyttöön –strategiaan: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70321
  - Kivistö, M., Heini A. Kontu, K., Kunttu, T. Lappalainen, T., Lindroos, N., Ronimus, H ja Sjöblom, S. 2019 Asiakasosallisuuden toteutuminen ja digitalisaation mahdollisuudet vammaissosiaalityön asiakasprosessissa
  Saatavilla:https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2020/08/Kuntoutus-1_19-kokolehti.pdf#page=18

  Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, verkkototeutuksena (tiedot tarkentuvat opintojakson alkaessa)
  Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
  Opiskelijan osaamistavoitteet ovat:
  • kehittää voimavaraistavaa verkkovälitteistä asiakas- ja esimiestyötä sosiaali- ja terveysalalla.
  • edistää työntekijöiden työhyvinvointia sosiaali- ja terveysalan digitaalisissa ympäristöissä.
  Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Voimavaraistava ohjaus työyhteisössä opintojakson kanssa.
  Opintojaksossa on etäwebinaaripäiviä ja yksilö ja ryhmä tehtäviä verkossa toteutettavaksi. Tarkempi toteutus kuvaus annetaan kevään 2022 alussa

  Opintojakson arvioinnissa käytetään Laurea ammattikorkeakoulun YAMK-opintojakson arviointikriteerejä.

  Suomi

  01.01.2022 - 31.07.2022

  29.11.2021 - 05.12.2021

  • 5 op
  • SYA722KJ

  21 - 40

  Outi Ahonen

  Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

  Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

  Korkeakouluyksikkö D /YAMK

  Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla (SYA7), Laurea Leppävaara

  Laurea Leppävaara

  5 op

  Hyväksytty/Hylätty

  (Video) Master School | Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

  Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.” Katso lisätietoa Linkistä.

  Opiskelija voi keskustella opettajan kanssa hankitun osaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä muista vaihtoehtoisista suoritustavoista.

  Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijoiden omaa työelämä kokemusta ja opintojaksolla on luennoimassa eri työelämäyhteyksistä toimijoita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osa-alueilta. Opintojakson mahdollinen yhteistyöprojekti ilmoitetaan keväällä 2022.

  Lähiopetuspäivät:

  3.2. 9.00-16.30
  19.3. 9.00-16.30
  1.4. 9.00-16.30
  4.5. 9.00-16.30

  Työnohjausryhmät:

  11.4. klo. 16.00–17.00 Parit 1–4

  11.4.klo. 17.00–18.00 Parit 5–8

  13.4. klo. 16.00–17.00 Parit 9–12

  13.4. klo. 17.00–18.00 Parit 13–16

  25.4. klo. 16.00–17.00 Parit 1–4

  25.4. klo. 17.00–18.00 Parit 5–8

  27.4. klo. 16.00–17.00 Parit 9–12

  27.4 klo. 17.00–18.00 Parit 13–16

  Tällä opintojaksolla hyödynnetään kansainvälistä tutkimustietoa tehtävien teossa.

  Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä

  Opintojakson arvioinnissa käytetään Laurea ammattikorkeakoulun YAMK-opintojakson arviointikriteerejä.

 • Voimavaraistava ohjaus työyhteisössä SY00BR43-3002 01.01.2022-31.07.20225op(SYA722KJ)+

  Opiskelija osaa
  - johtaa ja kehittää työntekijöiden kanssa työyhteisöä voimavaralähtöisesti
  - soveltaa voimavaralähtöisen työnohjauksen ja tiimivalmennuksen menetelmiä johtamisessa

  Ossi Salin

  Etäopetus

  Kirjallisuutta josta voi lähteä liikkeelle:
  Carlsson, M., Forssell, C. (2017): Esimies ja coaching. Oivaltava coaching johtamisen Tietosanoma.
  Furman, B., Ahola, T. (2007): Onnistuminen on joukkuelaji. Reteaming valmentajan käsikirja. Lyhytterapiainstituutti oy.
  Furman, B., Ahola, T. (2012): Tuplatähti. Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tammi.
  Furman, B., Ahola, T. (2013): COOPERATION - Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään. Lyhytterapiainstituutti. (Myös vanhempi painos käy: Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään)
  Ristikangas, M-R., Grunbaum, L. (2016): Valmentava esimies. Alma Talent.
  Ristikangas, M-R., Ristikangas, V. (2017): Valmentava johtajuus. Alma Talent.
  Ruutu, S., Salmimies, R. (2016): Työnohjaajan opas. Valmentava ja ratkaisukeskeinen työote.

  Verkkototeutuksena (tiedot tarkentuvat opintojakson alkaessa)

  Voimavaraistava ohjaus työyhteisössä 5 op

  Opiskelija osaa

  • johtaa ja kehittää työntekijöiden kanssa työyhteisöä voimavaralähtöisesti.
  • soveltaa voimavaralähtöisen työnohjauksen ja tiimivalmennuksen menetelmiä johtamisessa.

  Verkkovälitteisen asiakastyön johtaminen ja kehittäminen
  sosiaali- ja terveysalalla 5 op ja Voimavaraistava ohjaus
  työyhteisössä 5 op (yhdistetty toteutus)

  Suomi

  01.01.2022 - 31.07.2022

  29.11.2021 - 05.12.2021

  • 5 op
  • SYA722KJ

  21 - 40

  Ossi Salin

  Korkeakouluyksikkö D /YAMK

  Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla (SYA7), Laurea Leppävaara

  Laurea Leppävaara

  5 op

  (Video) YAMK-infotilaisuus Leppävaaran kampuksella | 4.9.2018

  5 op

  Hyväksytty/Hylätty

  Opintojakson arvioinnissa käytetään Laurea ammattikorkeakoulun YAMK-opintojakson arviointikriteerejä.

 • Voimavaraistavat työtavat terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä sosiaalisessa kuntoutuksessa SY00BU03-3001 01.01.2022-31.07.202210op(SYA722KJ)+

  Opiskelija osaa:

  - hahmottaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä sosiaalisen kuntoutuksen, monitieteisenä ja monialaisena työmuotona
  - tunnistaa ja arvioida psykososiaalisen toimintakyvyn edistämiseen liittyviä tarpeita sekä soveltaa työssään voimavaraistavia ja terapeuttisia työmenetelmiä psykososiaalisen toimintakyvyn ja terveyden edistämiseksi
  - toimia, johtaa ja kehittää psykososiaalista toimintakykyä edistäviä työmuotoja ja palveluja erilaissa ympäristöissä, työyhteisöissä ja moniammatillisissa tiimeissä tutkittuun tietoon perustuen
  - laatia toimintakykyä tukevia tavoitteita ja arvioida tavoitesuuntaista toimintaa

  Marjo Ritmala

  Lähiopetus

  De Jong, P. & amp; Berg, I. K. 2016 tai 2012.
  Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja.
  Dolan, Y. 2017 (löytyy sama kirja eri painoksina) pieni askel. Tie hyvään elämään traumaattisen kokemuksen jälkeen. Lyhyterapiainstituutti Oy.
  Juujärvi, S. & Salin, O. 2019. Kohti motivoivaa ohjausta: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten itsearviointia ohjausosaamisestaan. Psykologia 2/2019.
  Järvikoski, A. & Härkäpää, K. 2011. Kuntoutuksen perusteet. 5. uudistettu painos. Helsinki: WSOY pro Oy. Järvikoski, A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43.
  http://thl32-kk.lib.helsinki.fi/handle/10024/114972
  Kelan GAS opas:
  http://www.kela.fi/documents/10180/0/Gas+-k%C3%A4sikirja/07692e5a-c6d0-48f0-97a1-0737c4add7f8
  King, R., Lloyd, C. & Meehan, T. 2012. Manual of Psychosocial Rehabilitation.
  Wiley-Blackwell. (myös sähköisenä)
  Kiviaho, M. & Toivonen, V-M. (2011 tai vanhempi painos) Tässä suhteessa. NLP-kirja.
  Helsinki:ai-ai. (luvut 6-8)
  Koski-Jännes, A., Riittinen, L. & Saarnio, P.(2008) Kohti muutosta: motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi. kirjaa on saatavilla PKS-seudun ammattikorkeakoulujen kirjastoista. (luvut 1-3)
  Harri Kostilainen & Ari Nieminen (toim.) SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN NA?KO?KULMIA JA MAHDOLLISUUKSIA. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/141721/Diak_Tyoelama_13_verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y. )
  Lindh, J., Härkäpää, K. & Kostamo-Pääkkö (toim.). 2018. Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapland University Press.
  Mattila, A. S. 2012. Onnentaidot. Kohti hyvää elämää. Duodecim.
  Mattila, A. S. 2006. Näkökulman vaihtamisen taito. WS Bookwell.
  Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla.
  Sosiaalisen kuntoutuksen teemanumero
  http://www.kuntoutussaatio.fi/files/1341/4-12-valmis.pdf
  Pietikäinen, A. (2009). Joustava mieli: Vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta. Helsinki: Duodecim.
  Piirainen, A. 2016. Laaja-alainen ja monikerroksinen kuntoutuksen osaaminen. Jyväskylän yliopisto.
  Positiivisen psykologian voima. (2015). L. Uusitalo-Malmivaara (toim.). PS-kustannus.
  Psykoterapiat. (2014 tai uudempi painos) M. O. Huttunen & H. Kalska (toim.). Duodecim.

  *Osallistuminen kontaktiopetukseen
  *Itsenäinen työskentely (oppimistehtävät)
  *Pienryhmätyöskentely (lukupiiri, menetelmäesitykset)
  *Työelämäyhteistyö (uuden työmenetelmän kokeilu)

  Oppimistehtävät:

  1. Voimavaraistavien työtapojen teoreettiset lähtökohdat (itsenäinen työskentely) 3op
  Tehtävän ohjeistus opintojakson alkaessa.

  Arviointi: 1-5

  2. Voimavaraistavien työtapojen menetelmien soveltaminen ja kehittäminen 4 op sisältää seuraavat kohdat:

  a) Osallistuminen kontaktipäiviin
  b) Henkilökohtainen oppimispäiväkirja, jossa käsitellään kontaktipäivien teemoja ja raportoidaan uuden työtavan kokeilusta työelämässä.

  Arviointi 1-5

  3. Esitys voimavaraistavaan työskentelyyn liittyvästä työtavasta (pienryhmätyöskentely) 2 op
  Tarkempi ohjeistus opintojakson alkaessa.

  Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

  4. Lukupiiri (pienryhmätyöskentely) 1 op.
  Kirjallisuuteen/tutkimusraportteihin syventyminen ja reflektointi. Tarkempi ohjeistus opintojakson
  alkaessa.

  Arviointi: Hyväksytty/Hylätty.

  Opintojaksolla käytetään Laurean YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.

  Suomi

  01.01.2022 - 31.07.2022

  29.11.2021 - 05.12.2021

  • 10 op
  • SYA722KJ

  20 - 40

  Marjo Ritmala, Ossi Salin, Mikko Häkkinen

  Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, sote

  Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla (SYA7), Laurea Leppävaara

  Laurea Leppävaara

  5 op

  Hyväksytty/Hylätty

  Lähiopetuspäivät:

  14.1.2022 klo 9-17

  5.2.2022 klo 9-17

  3.3. 2022 klo 9-17

  18.3.2022 klo 9-17

  31.3.2022 klo 9-17 (menetelmäesitykset)

  5.5.2022 klo 9-17 (menetelmäesitykset)

 • Koulutusohjelmaan ei ole liitetty toteutuksia.

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Melvina Ondricka

  Last Updated: 14/10/2023

  Views: 6555

  Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Melvina Ondricka

  Birthday: 2000-12-23

  Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

  Phone: +636383657021

  Job: Dynamic Government Specialist

  Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

  Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.