Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus, TES - Enersense (2023)

 • Etusivu
 • Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus, TES

Tätä työehtosopimusta noudatetaan INFRA ry:n jäsenten ja niiden työntekijöiden työsuhteisiin lukuun ottamatta jäsenten teettämiä asfalttialan työehtosopimuksen piiriin kuuluvia töitä.
Liitot ja niiden alayhdistykset huolehtivat siitä, etteivät niiden jäseninä olevat alayhdistykset, työnantajat tai työntekijät ryhdy työtaisteluun eivätkä riko työehtosopimuksen määräyksiä.

Paikallisesti voidaan sopia erikseen mainituista asioista. Sopimus tehdään kirjallisesti ja joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.

Työaika

Säännöllinen työaika

Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Kolmivuorotyö voidaan järjestää siten, että viikoittainen säännöllinen työaika enintään 5 viikon ajalla tasoittuu keskimäärin 40 tuntiin.

Tavarankuljetustyö, aluksen ja rautatievaunun lastaus- ja purkaustyö, koneellinen metsänparannustyö sekä vartiointi- ja vartioinnin ohella tehtävä lämmitystyö voidaan järjestää jaksotyöksi, jossa työaika on kahden viikon aikana enintään 80 tuntia ja kolmen viikon aikana enintään 120 tuntia.

Paikallisesti sopimalla säännöllinen työaika voidaan järjestää siten, että se tasoittuu enintään 20 viikon aikana keskimäärin enintään 40 tuntiin viikossa. Päivittäinen työaika voi olla enintään 10 tuntia ja viikoittainen työaika enintään 50 tuntia. Paikallinen sopimus tehdään aina kirjallisesti.

Työajan sijoittaminen

Yksivuorotyössä työ alkaa kello 07.00 ja päättyy kello 16.00. Kaksivuorotyössä työ alkaa kello 06.00 ja päättyy viimeistään kello 24.00. Vuorot vaihtuvat viikoittain. Kolmivuorotyössä työ alkaa ja loppuu työvuoroluettelon mukaisesti.

Lepoajat

Kahdeksantuntisen työvuoron puoliväliin sijoitetaan tunnin kestävä ruokatauko. Kahdeksan ensimmäisen työtunnin aikana saa 12 minuutin kahvitauon sekä työvuoron ensimmäisellä että toisella puoliskolla. Kahvitauot lasketaan työaikaan.
Moottoriajoneuvon kuljettajalle annetaan jokaista 5 tunnin 30 minuutin pituista työjaksoa kohti vähintään 30 minuutin pituinen tauko yhdessä tai kahdessa erässä.

Työvuoroluettelo

Työpaikalle on laadittava vähintään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista kirjallinen työvuoroluettelo. Työvuoroluettelo on laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan tasoittumisjärjestelmä.

Yli-, hätä-, sunnuntai- ja yötyö

Vuorokautisen säännöllisen työajan ylittävältä kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta on maksettava 50 prosentilla ja seuraavilta 100 prosentilla korotettu palkka.

Sunnuntaityökorvaus maksetaan sunnuntaina tai juhlapyhänä kello 00–24 välisenä aikana tehdystä työstä.

Paikallisesti voidaan sopia yötyötä tehtäväksi muulloinkin kuin työaikalain mukaisesti, jos työtä ei voi suorittaa samanaikaisesti työpaikalla tehtävän säännöllisen työn kanssa.

Työajan lyhentäminen

Työntekijälle kertyy vapaata 8 tuntia jokaista tehtyä 18 työpäivää kohti. Vuosittain työaikaa lyhennetään korkeintaan 96 tuntia. Työnantaja määrää vapaan ajankohdan työvuoro kerrallaan tai lyhentää päivittäistä tai viikoittaista työaikaa.

Jos työntekijän työaika on alle 40 ja vähintään 24 tuntia viikossa, maksetaan työajan lyhennyskorvausta 4,7 % työntekijän työssäolon ajalta maksetusta palkasta.

Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus, TES - Enersense (1)

Meillä on paljon avoimia työpaikkoja

Tarjoamme tulevaisuuden työpaikkoja sekä Suomessa että kansainvälisesti ympäri maailman, löytäen oikeat osaajat kohdeasiakkaidemme tarpeisiin.

Katso työpaikat

Maa- ja vesirakennusalan palkkaus, TES

Palkkaryhmä määritetään työhönottotilanteessa osoitetun pätevyyden perusteella. Palkkaryhmittelyä korotetaan työntekijän ammattitaidon kehittymisen myötä.

Palkkaryhmät ja perustuntipalkat

Palkkaryhmä I: Työntekijältä ei edellytetä maa- ja vesirakennusalan töiden tuntemusta.

Palkkaryhmä II: Työntekijältä edellytetään maa- ja vesirakennustöiden yleistuntemusta.

Palkkaryhmä III: Vähemmän vaativien ammattitöiden tekijät, työntekijä hallitsee jonkin maa- ja vesirakennusalan ammattityön.

Palkkaryhmä IV: Ammattityöntekijät, työntekijä hallitsee koulutuksen tai harjaantumisen kautta jonkin ammatin työt monipuolisesti ja itsenäisesti tai suoriutuu itsenäisesti useamman ammatin piiriin kuuluvista muistakin kuin vähäisistä töistä.

Palkkaryhmä V: Vaativien ammattitöiden tekijät, syvällinen tai laaja-alainen ammatin hallinta, jolloin työntekijä kykenee suorittamaan itsenäisesti oman ammattinsa vaativat työt tai itsenäisesti ja monipuolisesti useamman ammatin työt.

Palkkaryhmä VI: Erittäin vaativien ammattitöiden tekijät, työntekijä kykenee suorittamaan erityistä ammatti-, suunnittelu- ja soveltamistaitoa vaativat työt, joihin liittyy suuri vastuu, sekä mahdollisesti muiden ammattimiesten työn valvontaa ja ohjausta.

Palkkaryhmä€ / tunti
I11,57
II12,49
III13,38
IV14,39
V15,47
VI16,71

Alle 18-vuotiaiden ja lomiensa aikana työskentelevien koululaisten ja opiskelijoiden palkan on oltava vähintään 75 % palkkaryhmän I mukaisesta palkasta.

Työkohtainen palkka ja työkohtainen lisä

Maanrakennusalan työkohtainen palkka koostuu työntekijän perustuntipalkasta ja työkohtaisesta lisästä, jonka perusteista ja suuruudesta työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään ennen työn aloittamista. Työkohtaisessa lisässä tulee huomioida tehtävän työn vaativuustekijät.

Työkohtaista lisää korottavat työn tekninen ja fyysinen vaativuus sekä työhön liittyvä vastuu.

Ajoneuvonosturin-, nostokoriauton- ja kurottajankuljettajan palkkaus sekä tunneli- ja kalliosuojatöissä maksettava työkohtainen lisä

Tehollista työaikaa on koneen siirto, nostosuunnitelman teko, koneen pystytys ja nostotyön aika. Lisäksi tehollista työaikaa on sellainen työnantajan määräämä koneen merkittävä korjaus- ja huoltotyö, jonka työntekijä voi tehdä itse.

Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää koneen teholliselta työajalta vähintään:

NostokykyTyökohtaisen lisän suuruus €/h
30 tn tai alle1,28
yli 30 tn, mutta alle 70 tn1,63
yli 70 tn, mutta alle 140 tn1,79
yli 140 tn, mutta alle 200 tn2,01

Tehollista työaikaa olevilta korjaus- ja huoltotoimilta maksetaan 30 tn tai alle -nostokyvyn mukainen vähimmäistyökohtainen lisä.

Nostokoriauton- ja kurottajankuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää koneen teholliselta työajalta vähintään:

NostokykyTyökohtaisen lisän suuruus €/h
20 m tai alle1,28
yli 20 m, mutta alle 60 m1,63
60 m tai yli1,79

Tehollista työaikaa olevilta korjaus- ja huoltotoimilta maksetaan 20 m tai alle -nostokyvyn mukainen vähimmäistyökohtainen lisä.

Tunneli- ja kalliosuojatöissä työn fyysisen vaativuuden vuoksi työkohtainen lisä on vähintään 1,18 €/h siihen saakka, jolloin louhintatyö on rusnattu tilan lopullista käyttöä varten.

Tuotantopalkkiopalkkaus, urakkapalkkaus ja palkkiopalkkaus

Maanrakennusalan tuotantopalkkiopalkkauksessa työntekijälle maksetaan perustuntipalkan lisäksi tuotantopalkkiota. Tuotantopalkkiopalkkauksessa työntekijän palkka on vähintään 20 % korkeampi kuin perustuntipalkka.

Urakkapalkka määräytyy työntekijän tai ryhmän suorituksen perusteella. Urakkatyössä työntekijän palkka on vähintään 20 % korkeampi kuin perustuntipalkka.

Palkkiopalkkauksessa palkkion suuruus määräytyy työntekijän tai työntekijäryhmän kanssa sovitulla tavalla. Sopimuksen kohteena voivat olla esimerkiksi tavoiteaikataulu, työaikajärjestelyt, lopputuloksen laatu, käytettävän materiaalin määrä ja laatu, palkkion maksamisen ajankohta tai takuupalkka.

Odotusajan palkka ja hälytysraha

Jos työssä syntyy keskeytys, työntekijälle on sinä aikana järjestettävä urakkapalkkaus- tai palkkiopalkkaustyötä. Jos urakkapalkkaus- tai palkkiopalkkaustyötä ei voida järjestää, odotusajalta on maksettava perustuntipalkka.

Jos työntekijä on tullut työstä kotiin ja hänet kutsutaan hälytysluontoiseen työhön, maksetaan hänelle erillisenä korvauksena ns. hälytysrahana kahden tunnin korvauspalkka.

Palkanmaksu

Palkka maksetaan joka toinen perjantai tai kaksi kertaa kuukaudessa, mikäli yrityskohtaisesti niin sovitaan. Jos palkanmaksupäivä sattuu viikonlopuksi tai juhlapyhäksi, maksetaan palkka edellisenä työpäivänä.

Urakkatyötä tekevälle työntekijälle maksetaan ennakkoa noin 90 % tehdyn työn arvosta ja sisälle jäänyt erä sen jälkeen, kun työ on valmis ja vastaanotettu.

Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus, TES - Enersense (2)

Olemme päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja

Enersense on vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa toimimalla murroskauden suunnannäyttäjänä. Mahdollistamme monipuolisilla palveluillamme pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne ja rakennusalan yhtiöiden menestymisen. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen kumppani energia-alan murroksessa.

Kestävämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta rakentamassa meillä työskentelee 2 000 enersenseläistä 40 eri maassa.

Maa- ja vesirakennusalan lomaraha

Lomakorvaus

Työntekijälle maksetaan lomarahana puolet hänen vuosilomapalkkansa määrästä. Lomaraha maksetaan lomaltapaluun jälkeen ensimmäisenä
palkanmaksupäivänä. Mikäli vuosiloma pidetään osissa, maksetaan kunkin lomanosan päättyessä sitä vastaava osa lomarahasta.

Lomaraha työsuhteen päättyessä

Työntekijälle, jonka työsuhde päättyy ennen hänen vuosilomaansa, maksetaan lomaraha vuosilomalain mukaisesta lomakorvauksesta lopputilin yhteydessä.

Lakisääteiselle eläkkeelle siirtyvälle työntekijälle maksetaan lomaraha vuosilomapalkasta ja/tai lomakorvauksesta.

Sosiaaliset ja työturvallisuutta koskevat määräykset

Vuosiloma

Työntekijälle maksetaan lomarahana 50 % hänen vuosilomapalkkansa määrästä. Lomaraha maksetaan lomalta paluun jälkeen ensimmäisenä palkanmaksupäivänä.

Sairausajan palkka

Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijä on estynyt tekemästä työtä sairauden tai tapaturman vuoksi. Työkyvyttömyyden ajalta maksetaan sairausajan palkkaa enintään seuraaviin ajanjaksoihin sisältyviltä työpäiviltä:

Työsuhteen kestoaikaAjanjakson pituus
vähintään 1 kuukausi28 päivää
vähintään 3 vuotta35 päivää
vähintään 5 vuotta42 päivää
vähintään 10 vuotta56 päivää

Sairausajan palkka maksetaan työntekijän keskituntiansion perusteella. Keskituntiansio lasketaan jakamalla työntekijän sairastumispäivää edeltävän kuuden kuukauden säännöllisen työajan ajalta ansaittu palkka tehdyillä tunneilla.

Työkyvyttömyys todetaan yrityksen työterveyslääkärin antamalla tai muulla työnantajan hyväksymällä lääkärintodistuksella.

Yrityksissä pitää sopia omailmoitusmenettelystä, kun kyseessä on enintään kolme päivää kestävä sairauspoissaolo. Ei voi sopia, että aina tarvitsee lääkärintodistuksen. Työntekijän on ilmoitettava sairauspoissaolostaan omalle esimiehelleen välittömästi. Ellei ilmoitusta ole tehty ennen työvuoron alkua, poissaolon ajalta ei makseta sairausajan palkkaa.

Sairausajan palkkaa ei makseta, jos työkyvyttömyys on aiheutettu tahallisesti, rikollisella toiminnalla, kevytmielisellä elämällä tai muulla törkeällä tuottamuksella.

Työnantajalla on oikeus nostaa itselleen työntekijän sairauspäiväraha siltä ajalta, jolta hän maksaa sairausajan palkkaa, mutta ei kuitenkaan enempää kuin mitä on itse palkkana maksanut.

Sairaan lapsen hoito vanhempien työaikana

Kun alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, maksetaan lapsen vanhemmalle tai samassa taloudessa asuvalle lapsen vanhemman puolisolle korvaus ansionmenetyksestä lapsen hoidon järjestämiseksi välttämättömän, lyhyen tilapäisen poissaolon ajalta. Ansionmenetys maksetaan sairausajan palkkaa koskevien määräysten mukaisesti.

Äitiys- ja isyysvapaa

Työntekijälle maksetaan äitiysvapaan ajalta 56 tai isyysvapaan ajalta kuuden arkipäivän ajan se erotus, mikä jää työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä laskettavan palkan ja äitiys- tai isyyspäivärahan välille.

Ryhmähenkivakuutus

Työnantajan on otettava työntekijöilleen ryhmähenkivakuutus.

Henkilöstötilat ja työkalujen säilyttäminen

Maanrakennusalan rakennustyömaiden henkilöstötilat tulee järjestää työministeriön päätöksen rakennustyömaiden henkilöstötiloista (977/94) mukaisesti. Työkalujen säilyttämistä varten on varattava riittävä ruokailu- ja vaatesuojasta eristetty lukittava tila.

Työnantaja vakuuttaa murron ja tulipalon varalta työntekijän vaatteet ja työkalut, joiden arvosta sovitaan paikallisesti. Työnantajan työkalut on vietävä niille varattuun paikkaan, jolloin niistä vastaa työnantaja. Työnantaja vastaa myös työntekijän työkaluista, jos niitä säilytetään työkalusuojassa.

Turvavarusteet

Työnantaja antaa työntekijän käyttöön työtehtäviin tarpeen mukaan soveltuvat henkilösuojaimet, turvavaatteet ja -käsineet sekä suojakypärän alusmyssyn. Turvavaatteisiin lasketaan myös sadevaatteet, lämpöasu ja turvakengät.

Työnantaja hankkii erityistä tarkkuutta vaativissa ja erityisen pölyisissä tehtävissä työskentelevälle, vähintään neljä kuukautta työsuhteessa olleelle, työntekijälle optisesti hiotut suojalasit.

Työnantaja hankkii optisesti hiotut häikäisyn estävät suojalasit niitä työssään tarvitseville, ellei häikäisyä muutoin voida torjua.
Turvavarusteet ovat työnantajan omaisuutta.

Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus, TES - Enersense (3)

Miksi Enersense?

 • Nopeasti työmaalle
 • Paljon työmahdollisuuksia
 • Autetaan kaikessa
 • Mutkaton meininki
 • Reilu palkka
 • Pidämme huolta
 • Edut kunnossa
 • Väylä vakitöihin
 • Hoidamme vehkeet kuntoon

Matkatyö ja kustannusten korvaukset

Matkat työmaatehtävissä

Kun työntekijä yöpyy työmatkalla, hänelle maksetaan päivärahaa 42 euroa matkavuorokaudelta. Työnantaja järjestää työntekijälle ilman korvausta paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisen majoituksen.

Työntekijälle maksetaan työmaan alkaessa ja päättyessä matkakustannukset julkisen kulkuneuvon mukaan työntekijän asunnosta työmaalle. Matkatyössä työntekijälle korvataan jouluna, juhannuksena sekä vuosiloman aikana matkakustannukset kotiin ja takaisin.

Työntekijälle maksetaan työmaan alkaessa ja päättyessä matka-ajan palkkana korvauspalkka enintään 12 tunnilta. Työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee yli 200 km päässä kotoa, maksetaan erillistä 42 euron suuruista lisää joka toinen viikonloppu.

Päivittäiset matkat kodin ja työpaikan välillä korvataan seuraavasti, paitsi jos työnantaja on järjestänyt kuljetuksen:

Työmatkan pituusTyöpäivittäinen matkakustannusten korvaus
yli 5 km3,20 €
yli 10 km4,35 €
yli 20 km8,69 €
yli 30 km11,58 €
yli 40 km13,02 €
yli 50 km17,37 €
yli 70 km21,16 €
yli 90 km24,16 €
yli 120 km28,93 €

Työntekijälle maksetaan ateriakorvauksena 10,50 euroa, jos työmatkasta ei makseta päivärahaa ja työntekijä matkustaa päivittäin työmaalle, jonka etäisyys matkan mittaamisen lähtökohdasta on yli 40 kilometriä.

Matkat työmaatehtävissä

Kun työntekijä tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi tilapäisen matkan varsinaisen työpaikan ulkopuolelle, maksetaan hänelle päivärahaa 42 euroa matkavuorokaudelta yli 10 tunnin matkasta ja matkasta, jolla joudutaan yöpymään.

Edellytyksenä on, että matka työntekijän asunnosta tai työpaikalta erityiseen työntekemispaikkaan on yli 50 km.

Työnantaja järjestää työntekijälle ilman korvausta paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisen majoituksen.

Työntekijälle maksetaan ateriakorvauksena 10,50 euroa, jollei työmatkasta makseta päivärahaa ja työntekijä matkustaa työmaalle, jonka etäisyys matkan mittaamisen lähtökohdasta on yli 40 kilometriä

Oman auton käyttö

Työntekijän oman auton käytöstä on sovittava etukäteen. Jos oman auton käytöstä sovitaan, maksetaan työntekijälle korvauksena 42 senttiä/ km. Mikäli samassa autossa kulkee useampia henkilöitä, maksetaan lisämaksua 3 senttiä/henkilö/km.

Matkustamista koskevia määräyksiä

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa työntekijän lähtiessä työpaikaltaan tai kotoaan ja päättyy hänen palatessaan sinne.

Matkan pituus mitataan työntekijän asunnosta lähtien työmaalle, jollei muusta ole paikallisesti sovittu. Matka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin matkan mittaamisen lähtökohdasta työmaalle.

Matkan kustannusten korvaaminen sekä muut matkaan liittyvät yksityiskohdat tulee tarvittaessa selvittää ennen matkalle lähtöä. Matkakorvaukset maksetaan jokaisen palkanmaksun yhteydessä selvityksen, kuten matkalaskun, perusteella.

Jos työntekijä kuljettaa muita työntekijöitä työnantajan ajoneuvolla työntekemispaikkaan tai sieltä pois, maksetaan korvauksena kuljettamiseen käytetyltä ajalta työntekijän perustuntipalkka.

Työ ulkomailla

Työntekijälle maksetaan palkan lisäksi olosuhteiden aiheuttamien kustannusten korvausta siltä osin kuin ne ylittävät vastaavat kustannukset kotimaassa.

Työsopimus tai ulkomaankomennusta koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ennen työntekijän lähtöä työntekomaahan. Sopimuksesta tulee ilmetä mm. päivärahan suuruus ja se, miltä päiviltä päiväraha maksetaan, työnantajan kustantamat kotimatkat ja matkakustannusten korvaus työntekomaassa sekä majoitusjärjestelyt ja niiden arvioitu laatu.

Työntekijällä on oikeus Verohallinnon kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaiseen työskentelymaan ulkomaanpäivärahaan. Työnantaja kustantaa työntekijälle matkat työkohteeseen ja takaisin työntekijän kotipaikkakunnalta ulkomaan komennuksen alkaessa ja päättyessä. Työnantaja järjestää työntekijälle ilman korvausta paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisen asunnon.

Työntekijöiden sosiaaliturva määräytyy lakien ja kansainvälisten sopimusten perusteella.

Jos työkohde sijaitsee Pohjoismaassa tai Euroopan Unionin jäsenmaassa, voivat työnantaja ja työntekijä sopia, että a) työsopimukseen sovelletaan työntekomaan lakia ja siellä noudatettavia yleisiä työehtoja tai b) työsopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja voimassa olevaa maa- ja vesirakennusalan työehtosopimusta, mutta työaikojen ja työajasta johtuvien lisien osalta sovelletaan työntekomaan lakia ja työntekomaassa noudatettavia yleisiä työaikaa koskevia työehtoja tai c) työsopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja voimassa olevaa maa- ja vesirakennusalan työehtosopimusta.

Työaika voidaan järjestää siten, että työtuntien määrä tasoittuu keskimäärin 40 tuntiin viikossa enintään kuuden kuukauden tasoittumisjaksolla. Työnantaja ja työntekijä eivät voi kuitenkaan sopia sellaisesta työaikajärjestelystä, joka on työntekomaan pakottavien työaikamääräysten vastainen.

Kun käytetään keskimääräistä 40 tunnin viikkotyöaikaa, työtuntijärjestelmä on laadittava etukäteen kirjallisesti koko tasoittumisjakson ajaksi, joka voi olla kuitenkin enintään ulkomaantyön keston mittainen.

Ylityöstä ja hätätyöstä, jota tehdään työtuntijärjestelmän mukaisen vuorokautisen työajan lisäksi, on kahdelta ensimmäiseltä tunnilta maksettava 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. Ylityöstä ja hätätyöstä, jota tehdään työtuntijärjestelmän mukaisen viikoittaisen työajan lisäksi, on kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta maksettava 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

Suomen työmarkkinajärjestöjen mahdollisesti julistamat työtaistelutoimenpiteet eivät koske työkohteita Suomen rajojen ulkopuolella.

Maa- ja vesirakennusala, irtisanominen

Työntekijän irtisanominen

Työnantajan on noudatettava vähintään seuraavia irtisanomisaikoja työsuhteen päättämisessä:

Työsuhteen kestoaikaIrtisanomisaika
enintään 1 vuotta2 viikkoa
1 – 3 vuotta3 viikkoa
3 – 7 vuotta6 viikkoa
yli 7 vuotta10 viikkoa

Työstä irtisanoutuminen

Työntekijän on noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja irtisanoutuessaan työsuhteesta:

Työsuhteen kestoaikaIrtisanomisaika
alle 6 kuukautta5 työpäivää
6 kuukautta - alle 10 vuotta2 viikkoa
yli 10 vuotta tai enemmän4 viikkoa

Mikäli ilmoitus irtisanomisesta tai irtisanoutumisesta on annettu työvuoron kahden ensimmäisen tunnin aikana, lasketaan sanottu päivä ensimmäiseksi päiväksi irtisanomisaikaa laskettaessa.

Irtisanomisilmoitus

Työsopimus voidaan irtisanoa päättymään tietyn työn valmistumiseen tai työkauden päättymiseen. Tällöin irtisanomisilmoitus on annettava siten, että irtisanomisesta työsuhteen päättymiseen kuluu vähintään irtisanomisaika. Työsuhteen päättymisestä tulee tällöin ilmoittaa viimeistään työsuhteen päättymistä edeltävänä päivänä.

Sopimus on tässä pääpiirteittäin, lue tarkemmat määräykset maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksesta.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 03/09/2023

Views: 5512

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.